Aj nákup vína ako reklamného predmetu môže byť daňovým výdavkom

Aj nákup vína ako reklamného predmetu môže byť daňovým výdavkom
9. novembra 2018 ING. ROMANA FAKLOVÁ

Reklamné predmety u daňovníka sú daňovým výdavkom v prípade, ak hodnota reklamného predmetu nepresahuje sumu 17 € za jeden predmet. Zároveň nie je potrebné označovať reklamné predmety obchodným menom spoločnosti. Darčekové reklamné poukážky však nie sú považované za reklamný predmet.

Reklamnými predmetmi, sú okrem iného, aj vína, avšak najviac do výšky 5% z vykázaného základu dane za zdaňovacie obdobie. V prípade, ak je hlavným predmetom činnosti daňovníka výroba vína, tak za daňový výdavok sa považuje poskytnutie vína (v sume do 17 € za jednu fľašu) v neobmedzenej výške.

Iné alkoholické nápoje sú považované za reklamné predmety iba v prípade, že hlavným predmetom činnosti daňovníka je výroba alkoholických nápojov (taktiež musí byť dodržaný limit 17 € za jednu fľašu).

Vínom sa rozumie, podľa § 4 ods. 3 zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov:

  1. tiché víno,
  2. šumivé víno,
  3. tichý fermentovaný nápoj a
  4. šumivý fermentovaný nápoj.

Príklad: Daňovník, ktorého hlavný predmetom nie je výroba vína, si kúpil 50 fliaš šumivého vína v hodnote 13€ za jednu fľašu, t.j. spolu za 650€. Tieto vína poskytol svojím zamestnancom a dodávateľom pri príležitosti konca roka.

V prípade, ak daňovník vykáže v zdaňovacom období základ dane minimálne 13 000€, suma 650€ je daňovým výdavkom, nakoľko nepresahuje sumu 5% z vykázaného základ dane. Ak by daňovník vykázal nižší základ dane, napr. 5 000€, tak potom by musel zvýšiť základ dane o  400€ (650€ – 250€ – t.j. 5% z 5 000€).

Zdroje:

https://podpora.financnasprava.sk/455390-V%C3%BDdavky-na-reklamn%C3%A9-predmety

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-530

ING. ROMANA FAKLOVÁ
ING. ROMANA FAKLOVÁ

Ing. ROMANA FAKLOVÁ

accountant / green office ambassador

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera